Grafik Ratio Persentase Penduduk
berdasarkan Kecamatan Tahun 2011

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2011

Kecamatan

Jmlh Penduduk

Luas Daerah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Km2)

Pantar

8.973

110,84

81

Pantar Barat

6.862

66,92

103

Pantar Timur

10.953

124,46

88

Pantar Barat Laut

4.361

293,72

15

Pantar Tengah

9.497

158,59

60

Alor Barat Daya

21.956

438,81

50

Mataru

5.692

106,18

54

Alor Selatan

9.061

194,27

47

Alor Timur

7.654

576,42

13

Alor Timur Laut

8.770

199,26

44

Pureman

3.539

128,85

27

Teluk Mutiara

49.368

65,89

749

Kabola

7.471

76,73

97

Alor Barat Laut

19.136

104,85

183

Alor Tengah Utara

11.135

117,33

95

Lembur

4.213

73,99

57

Pulau Pura

5.144

27,53

187

Alor

193.785

2.864,64

68

Penduduk menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2011

K

ecamatan

Laki

Perempuan

Jumlah

Ratio Jenis Kelamin

Pantar

4.409

4.564

8.973

96,6

Pantar Barat

3.338

3.524

6.862

94,72

Pantar Timur

5.253

5.700

10.953

92,16

Pantar Barat Laut

2.148

2.213

4.361

97,06

Pantar Tengah

4.644

4.853

9.497

95,69

Alor Barat Daya

10.736

11.220

21.956

95,69

Mataru

2.799

2.893

5.692

96,75

Alor Selatan

4.451

4.610

9.061

96,55

Alor Timur

3.812

3.842

7.654

99,22

Alor Timur Laut

4.394

4.376

8.770

100,41

Pureman

1.711

1.828

3.539

93,6

Teluk Mutiara

24.440

24.928

49.368

98,04

Kabola

3.654

3.817

7.471

95,73

Alor Barat Laut

9.227

9.909

19.136

93,12

Alor Tengah Utara

5.286

5.849

11.135

90,37

Lembur

2.117

2.096

4.213

101

Pulau Pura

2.440

2.704

5.144

90,24

Alor

94.859

98.926

193.785

95,89