Grafik Ratio Persentase Penduduk
berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

 

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2016

Kecamatan

Jmlh Penduduk

Luas Daerah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Km2)

Pantar

9.330

119,82

78

Pantar Barat

7.137

58,71

122

Pantar Timur

11.390

141,44

81

Pantar Barat Laut

4.535

150,13

30

Pantar Tengah

9.876.

306,02

32

Alor Barat Daya

22.831

447,97

51

Mataru

5.918

102,78

58

Alor Selatan

9.423

192,97

49

Alor Timur

7.959

562,76

14

Alor Timur Laut

9.120

208,49

44

Pureman

3.680

147,88

25

Teluk Mutiara

51.335

80,18

640

Kabola

7.769

73,01

106

Alor Barat Laut

19.900

107,96

184

Alor Tengah Utara

11.580

125,14

93

Lembur

4.381

75,79

58

Pulau Pura

5.351

27,83

192

Alor

201.515

2.928,88

69

Penduduk menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2016

Kecamatan

Laki

Perempuan

Jumlah

Ratio Jenis Kelamin

Pantar

4.571

 4.759

9.330

96

Pantar Barat

3.471

3.666

7.137

95

Pantar Timur

5.475

5.915

11.390

93

Pantar Barat Laut

2.227

2.308

4.535

96

Pantar Tengah

4.817

5.059

9.876

95

Alor Barat Daya

11.1366

11.695

22.831

95

Mataru

2.898

3.020

5.918

96

Alor Selatan

4.616

4.807

9.423

96

Alor Timur

3.932

4.027

7.959

98

Alor Timur Laut

4.549

4.571

9.120

100

Pureman

1.787

1.893

3.680

94

Teluk Mutiara

25.189

26.146

51.335

96

Kabola

3.789

3.980

7.769

95

Alor Barat Laut

9.597

10.303

19.900

93

Alor Tengah Utara

5.496

6.084

11.580

90

Lembur

2.197

2.184

4.381

101

Pulau Pura

2.539

2.812

5.351

90

Alor

98.286

103.229

201.515

95